Thứ bảy, ngày 10/12/2022, 17:34:31
00:00:00 Ngày 13/11/2015 GMT+7

Rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý

Số tư liệu: 5729/BGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 03-11-2015
Tệp đính kèm: 5729_BGDDT_TTr.rar

Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ

 

Vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra việc tổ chức và thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập tại Đại học Huế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Mở TP.HCM, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Vinh. Qua thanh tra đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức cán bộ, tuyển sinh, đào tạo, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản tại một số đơn vị và đã có kết luận cụ thể.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại qua thanh tra, đồng thời tăng cường công tác quản lý theo đúng pháp luật, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

1. Rà soát, xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, bộ máy, số người làm việc và chiến lược phát triển của đơn vị giai đoạn tiếp theo.

2. Các trường chưa thành lập hội đồng trường, khẩn trương hoàn thành việc thành lập hội đồng trường theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Điều lệ trường đại học.

3. Rà soát, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ quan; quy định về việc tổ chức sắp xếp các đơn vị trực thuộc; quy định về tuyển dụng, quy định về hợp đồng lao động; sử dụng, công chức, viên chức và người lao động; quy chế khen thưởng, kỷ luật và các quy định khác nhằm bảo đảm thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm phù hợp với đề án thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm và Điều lệ Trường đại học.

4. Tổ chức tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức theo quy định của pháp luật về viên chức.

5. Thực hiện các quy định công khai, trách nhiệm giải trình hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật.

II. VỀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO

1. Về công tác tuyển sinh

Xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm trên cơ sở năng lực đào tạo đảm bảo tỷ lệ sinh viên/giảng viên theo đúng quy định; tuyển sinh đúng đối tượng, điều kiện đầu vào (đặc biệt là điều kiện ngoại ngữ, thâm niên công tác, ngành đào tạo, văn bằng tốt nghiệp đối với đào tạo liên thông sau đại học); không tổ chức tuyển sinh và tổ chức đào tạo khi chưa được cấp phép đào tạo; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo trước và sau khi tuyển sinh theo quy định.

2. Về công tác đào tạo

a) Thực hiện tổ chức đào tạo chính quy (bao gồm cả chính quy liên thông) theo hệ thống tín chỉ, đảm bảo thời gian đào tạo trong ngày, kiểm tra đánh giá các hình thức đào tạo theo đúng quy định của Quy chế đào tạo trình độ đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ hiện hành; không tổ chức đào tạo ngoài địa điểm đã được cho phép đào tạo (bao gồm cả đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ).

b) Đối với liên kết đào tạo với nước ngoài: các trường tổ chức đào tạo theo đúng quy định trong thỏa thuận giữa hai bên và đề án liên kết đào tạo đã được Bộ GDĐT phê duyệt, không cắt xét chương trình đào tạo, đảm bảo đúng điều kiện đầu vào và đầu ra của chương trình đào tạo; chấm dứt tình trạng đào tạo khi chưa được phép và thực hiện đề án liên kết đào tạo theo đúng thời hạn cho phép.

...

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM