Thứ sáu, ngày 22/09/2023, 09:54:21
00:00:00 Ngày 28/12/2015 GMT+7

Hướng dẫn báo cáo thống kê năm học 2015-2016 và xác định, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

Số tư liệu: 6706/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 24-12-2015
Tệp đính kèm: 6706_BGDDT_KHTC.rar

Kính gửi:  Các đại học, học viện, viện đào tạo tiến sỹ, các trường đại học,  

                trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp.

 

Thực hiện các quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 về việc quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục; Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT ngày 12/6/2012 về sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 về quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng; Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 về việc sửa đổi bổ sug Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012; Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học; Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, viện đào tạo tiến sỹ, các trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các cơ sở đào tạo) thực hiện báo cáo thống kê năm học 2015-2016 và xác định, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 cần lưu ý một số vấn đề như sau:

1. Về báo cáo thống kê.

Để thực hiện báo cáo thống kê theo mô hình trực tuyến, từ đó giúp các cấp quản lý giáo dục thu thập số liệu nhanh chóng, chính xác, đề nghị các cơ sở đào tạo thực hiện báo cáo thống kê như sau:

a) Về hình thức báo cáo.

Đề nghị các cơ sở đào tạo thực hiện đồng thời theo 2 hình thức:

- Báo cáo bằng bản cứng: Tổng hợp số liệu thống kê năm học 2015-2016 theo các biểu mẫu được ban hành tại Quyết định số 5363/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (tải biểu mẫu, tài khoản và mật khẩu đăng nhập tại website www.moet.gov.vn). Sau đó gửi báo cáo lên cấp trên theo đúng thời hạn và quy trình gửi báo cáo.

- Báo cáo trực tuyến: Đăng nhập vào website: http://vnemis.edu.vn/EMIS để cài đặt phần mềm và tải hướng dẫn sử dụng. Sử dụng chức năng nộp dữ liệu lên cấp trên để gửi số liệu về Bộ.

b) Về nội dung báo cáo.

Tổng hợp số liệu thống kê năm học 2015-2016 theo các biểu mẫu, từ  biểu 1 đến biểu 7 của đại học, cao đẳng và trung cấp; số liệu được cập nhật đến thời điểm ngày 31/12/2015.

c) Về quy trình gửi báo cáo.

- Các đại học: Tổng hợp báo cáo của các trường thành viên và các khoa trực thuộc gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm báo cáo chung và các báo cáo riêng của các trường và khoa trực thuộc.

- Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ/ngành gửi báo cáo đồng thời cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ/ngành chủ quản để tổng hợp.

- Các cơ sở đào tạo công lập trực thuộc tỉnh và các cơ sở đào tạo ngoài công lập gửi báo cáo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời gửi báo cáo cho Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp.

Trong quá trình báo cáo thống kê nếu có vướng mắc, đơn vị kịp thời phản ánh về Vụ Kế hoạch – Tài chính, số điện thoại 04.3868 3247 để được hướng dẫn.

...

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM