Thứ ba, ngày 6/06/2023, 23:53:45
00:00:00 Ngày 25/10/2013 GMT+7

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học

Số tư liệu: 141/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24-10-2013
Cơ quan ban hành: Chính phủ

Tệp đính kèm: 141/2013/NĐ-CP.pdf

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một sđiều của Luật giáo dục đại học,

Điều 1. Phạm vi điều chnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học về đi tượng áp dụng điều lệ trường đại học, trường cao đng; đại học vùng; chương trình giáo dục đại học và hình thức đào tạo; tài sản, chính sách đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận; chính sách đối với giảng viên.

2. Nghị định này áp dụng đối với các trường cao đẳng, trường đại học, học viện, đại học vùng, đại học quốc gia; viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ; các cơ sở giáo dục khác thuộc hthống giáo dc quốc dân; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục đại học.

Điều 2. Điều lệ trường đại học, Điều lệ trường cao đẳng

1. Điều lệ trường đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành áp dụng chung đối với các trường đại học bao gồm cả các trường đại học thành viên của đại học vùng và đại học quốc gia, các học viện đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

2. Điều lệ trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành áp dụng chung đối với các trường cao đẳng.

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM