Chủ nhật, ngày 31/05/2020, 12:12:25
00:00:00 Ngày 01/10/2019 GMT+7

Thông báo về việc tổ chức Tọa đàm "Trao đổi kinh nghiệm về phương thức triển khai, giảng dạy, học tập và đánh giá các môn học tài năng"

Số tư liệu: 1751/ĐHQG-ĐH
Ngày ban hành: 30-09-2019
Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Tp.HCM

Tệp đính kèm: CV1751/ĐHQG-ĐH

Phụ lục: PL1_MaudangkyPL2_Bieumaubaithamluan

ĐẠI HỌC QUỐC GIA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

Số: 1751 /ĐHQG-ĐH

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc tổ chức Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm về phương thức triển khai, giảng dạy, học tập và đánh giá các môn học tài năng”

 

Năm 2018, Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM) triển khai Đề án chương trình đào tạo tài năng trình độ đại học giai đoạn 2018-2022” (Đề án giai đoạn 2018-2022) theo cách thức mới. Đến nay, ĐHQG-HCM hiện đang đào tạo 45 chương trình tài năng tại 05 đơn vị, tăng 24 chương trình tài năng so với Đề án chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân tài năng giai đoạn 2013-2017. Nhằm nâng cao hơn chất lượng trong công tác triển khai, giảng dạy và đánh giá các sinh viên tài năng theo Đề án giai đoạn 2018-2022, ĐHQG-HCM sẽ tổ chức tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm về phương thức triển khai, giảng dạy, học tập và đánh giá các môn học tài năng”.

ĐHQG-HCM trân trọng thông báo đến các đơn vị, quý Thầy/Cô tham gia công tác giảng dạy các chương trình tài năng đến tham dự và viết bài tham luận cho Tọa đàm nhằm chia sẻ kinh nghiệm về phương thức triển khai Đề án, phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá các môn học tài năng. Kế hoạch tổ chức Tọa đàm như sau:

 1. Thời gian và địa điểm tổ chức
 • Thời gian: dự kiến cuối tháng 11/2019.
 • Địa điểm: Nhà Điều hành ĐHQG-HCM.
 1. Thành phần tham dự
 • Ban Giám đốc ĐHQG-HCM.
 • Ban Điều hành Đề án CTĐT tài năng trình độ đại học giai đoạn 2018-2022 cấp ĐHQG-HCM.
 • Ban Điều hành Đề án CTĐT tài năng trình độ đại học giai đoạn 2018-2022 cấp đơn vị, cấp khoa/bộ môn.
 • Giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình tài năng tại các đơn vị.
 1. Nội dung Tọa đàm
 • Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy của các giảng viên tham gia các chương trình tài năng (về phương pháp giảng dạy, cách tổ chức lớp học, cập nhật chương trình/giáo trình, phương pháp đánh giá sinh viên, cách thức triển khai nghiên cứu khoa học, tương tác giữa giảng viên và sinh viên tài năng ….).
 • Cách thức xây dựng môi trường học tập, điều kiện hỗ trợ cho sinh viên tài năng: cách thức đăng ký môn học tài năng, nghiên cứu khoa học, học bổng, cơ sở vật chất, giáo trình, thư viện, các hoạt động ngoại khóa…...
 • Phương pháp phát triển các kỹ năng cho sinh viên tài năng (đề xuất các phương pháp giảng dạy, phương pháp tiếp cận).
 • Kế hoạch đánh giá, chuẩn hóa và đảm bảo chất lượng các chương trình; Khả năng phát triển và mức độ ảnh hưởng phương pháp giảng dạy tích cực của chương trình đào tạo tài năng đối với các chương trình khác.
 1. Đăng ký tham gia và viết bài tham luận
 • Đối tượng tham gia: Ban Điều hành Đề án CTĐT tài năng trình độ đại học giai đoạn 2018-2022 cấp ĐHQG-HCM; Ban Điều hành Đề án CTĐT tài năng trình độ đại học giai đoạn 2018-2022 cấp đơn vị, cấp khoa/bộ môn; Giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình tài năng tại các đơn vị.
 • Đăng ký tham gia Tọa đàm và viết bài tham luận: đề nghị Ban Điều hành CTĐT tài năng các đơn vị lập và gửi danh sách tham gia Tọa đàm và danh sách đăng ký viết bài tham luận trước ngày 10/10/2019.
 • Gửi bài tham luận: trước ngày 10/11/2019. Bài tham luận được trình bày theo mẫu đính kèm, mỗi bài tham luận không quá 4 trang A4.

Các bài tham luận (file và văn bản) gửi về thường trực Ban Điều hành Đề án (Ban Đại học) trước ngày 10/11/2019 theo địa chỉ sau:

Ban Đại học (Phòng 316A)

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: 08. 37242160 ext 1331   Fax: 08.37242190

Email: bandaotao@vnuhcm.edu.vn

Trân trọng./.

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM