Thứ ba, ngày 7/07/2020, 10:52:49
00:00:00 Ngày 28/12/2018 GMT+7

Quy chế CTGT

Số tư liệu: 1642/QĐ-ĐHQG
Ngày ban hành: 28-12-2018
Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Tp.HCM

Tệp đính kèm: QD1642

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế công tác giáo trình

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Đại học quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-ĐHQG ngày 19 tháng 3 năm 2018 về việc phê duyệt Đề án chương trình phát triển công tác giáo trình giai đoạn 2018-2022 của ĐHQG-HCM;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Đại học, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công tác giáo trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Đại học, Trưởng các ban chức năng khác có liên quan, Hiệu trưởng các trường đại học thành viên, Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên, Trưởng khoa Khoa Y, Giám đốc Trung tâm Lý luận Chính trị, Giám đốc Nhà Xuất bản, Giám đốc Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nội dung chi tiết theo tệp đính kèm./.

 

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM