Chủ nhật, ngày 31/05/2020, 11:07:09
00:00:00 Ngày 15/03/2018 GMT+7

Thực hiện báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2017 và nộp sản phẩm Đề án NNQG 2020 đã thực hiện theo kinh phí bổ sung năm 2016

Số tư liệu: 389/ĐHQG-ĐH
Ngày ban hành: 15-03-2018
Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Tp.HCM

Tệp đính kèm: CV389/ĐHQG-ĐH

Phụ lục 01: PL01_389

Phụ lục 02: PL02_389

Công văn số 835/BGD&ĐT-ĐANN

Công văn số 23/ĐANN-GSĐG

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

Số:  389/ĐHQG-ĐH

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2018

V/v thực hiện báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2017 và nộp sản phẩm Đề án NNQG 2020 đã thực hiện theo kinh phí bổ sung năm 2016

 

 

             
 

    Kính gửi: Các đơn vị thành viên.

Căn cứ công văn số 1304/BGĐT-KHTC ngày 03/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) về hướng dẫn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) triển khai nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 theo kinh phí bổ sung năm 2016; Quyết định số 1471/QĐ-ĐHQG ngày 30/12/2016 về việc giao nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” tại ĐHQG-HCM cho các đon vị (Quyết định 1471); Công văn số 23/ĐANN-GSĐG ngày 06/3/2018 về việc rà soát, nộp sản phẩm Đề án NNQG 2020 đã thực hiện theo kinh phí bổ sung năm 2016 (công văn 23); Công văn số 835/BGDĐT-ĐANN ngày 06/3/2018 về việc báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2017 (công văn 835),   

Để triển khai báo cáo cho Bộ GD&ĐT theo nội dung công văn 23 và công văn 835, ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị  thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát các hoạt động, nộp sản phẩm Đề án NNQG 2020 đã thực hiện theo kinh phí bổ sung năm 2016 theo công văn 23 trước ngày 19/3/2018.

2. Báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2017 theo công văn 835 trước ngày 26/3/2018.

 

[...]

 

Chi tiết theo tệp đính kèm.

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM