Thứ năm, ngày 18/07/2019, 06:27:28
00:00:00 Ngày 12/02/2018 GMT+7

Công tác tuyển sinh và quản lý đào tạo các chương trình liên kết có yếu tố nước ngoài trình độ đại học

Số tư liệu: 253/ĐHQG-ĐH
Ngày ban hành: 08-02-2018
Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Tp.HCM

Tệp đính kèm: CV253/ĐHQG-ĐH

Phụ lục: PL253/ĐHQG-ĐH

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 253/ĐHQG-ĐH

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

V/v công tác tuyển sinh và quản lý  đào tạo các chương trình liên kết có yếu tố nước ngoài trình độ đại học

 

 

 

 

 

Kính gửi:  

 

- Các trường đại học thành viên;

- Viện Đào tạo Quốc tế;

- Trung tâm Đại học Pháp.

 

Căn cứ Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ về việc ban hành Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định 73); Quyết định số 803/QĐ-ĐHQG ngày 30/6/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc ban hành Quy định thực hiện các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài tại ĐHQG-HCM và các đơn vị thành viên, trực thuộc (Quyết định 803), ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị thực hiện công tác tuyển sinh và quản lý đào tạo của các chương trình liên kết có yếu tố nước ngoài trình độ đại học theo các nội dung sau đây: 

 

1. Nguyên tắc chung

2. Về tuyển sinh

3. Về quản lý đào tạo

4. Về hồ sơ mở/gia hạn chương trình

5. Kế hoạch thực hiện và thống kê, báo cáo

 

 

Chi tiết theo văn bản đính kèm./.

 

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM