Thứ hai, ngày 20/08/2018, 14:18:00
00:00:00 Ngày 28/03/2017 GMT+7

Quy chế văn bằng, chứng chỉ của ĐHQG-HCM

Số tư liệu: 166/QĐ-ĐHQG
Ngày ban hành: 28-03-2017
Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Tp.HCM

 

Tệp đính kèm: QĐ166/QĐ-ĐHQG

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Đại học quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở đào tạo đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Đại học và Trưởng ban Ban Sau đại học, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế văn bằng, chứng chỉ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng có liên quan thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng, Viện trưởng các đơn vị thành viên, Trưởng khoa, Giám đốc trung tâm trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nội dung chi tiết theo tệp đính kèm./.

 

 

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM