Thứ hai, ngày 20/08/2018, 14:18:03
00:00:00 Ngày 01/11/2017 GMT+7

Quyết định ban hành Quy định mở ngành đào tạo

Số tư liệu: 622/QĐ-ĐHQG
Ngày ban hành: 03-07-2017
Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Tp.HCM

Tệp đính kèm: QĐ số 622/QĐ-ĐHQG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

---------------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------------------

Số: 622/QĐ-ĐHQG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định mở ngành đào tạo

 

 
   

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Đại học quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng;

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Đại học và Trưởng ban Ban Sau đại học, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mở ngành đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 177/QĐ/ĐHQG/ĐT ngày 12 tháng 7 năm 1999 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định tạm thời về mở ngành đào tạo ở các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 269/QĐ/ĐHQG/ĐT ngày 26 tháng 8 năm 1999 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy trình phê duyệt chương trình đào tạo đại học và cao đẳng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Đại học, Trưởng ban Ban Sau đại học, Trưởng các ban chức năng có liên quan, Hiệu trưởng, Viện trưởng, Trưởng khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

-    Như điều 3;

-    Bộ GD&ĐT (để b/c);

-    Giám đốc (để b/c);

-    Lưu: VT, Ban ĐH, Ban SĐH.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Hội Nghĩa

 

Nội dung chi tiết theo tệp đính kèm./.

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM