Thứ hai, ngày 20/08/2018, 14:18:06
00:00:00 Ngày 20/04/2017 GMT+7

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học

Số tư liệu: 262/QĐ-ĐHQG
Ngày ban hành: 20-04-2017
Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Tp.HCM

Tệp đính kèm: 262/QĐ-ĐHQG

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Đại học quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Đại học, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đào tạo đại học.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1368/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Đại học, Trưởng các ban chức năng có liên quan thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng, Viện trưởng, Trưởng khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

-   Như điều 3;

-   Bộ GD&ĐT;

-   Lưu: VT, Ban ĐH.

GIÁM ĐỐC

 

   (đã ký)

 

Huỳnh Thành Đạt

 

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM