Thứ bảy, ngày 10/12/2022, 17:31:14
00:00:00 Ngày 30/06/2020 GMT+7

Thông tư Quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm

Số tư liệu: 16/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 05-06-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_____________

Số: 16/2020/TT-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG TƯ

Quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm

__________

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định mẫu bằng tt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốnghiệp cao đẳng sư phạm.

Nội dung chi tiết theo văn bản đính kèm./.

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM