Thứ ba, ngày 9/03/2021, 22:17:31
00:00:00 Ngày 02/01/2018 GMT+7

Báo cáo thống kê năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 6132/BGDĐT-VP
Ngày ban hành: 29-12-2017
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tệp đính kèm: CV6132/BGDĐT-VP

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 6132/BGDĐT-VP
V/v Báo cáo thống kê năm học 2017 - 2018.

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

Các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ, các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm và các trường cao đẳng và trung cấp có ngành đào tạo giáo viên.

 

Thực hiện Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục và Quyết định số5363/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, các trường cao đẳng và trung cấp có ngành đào tạo giáo viên (sau đây gọi chung là các cơ sở đào tạo) thực hiện báo cáo thống kê năm học 2017-2018, yêu cầu thực hiện các nội dung sau:

- Về biểu mẫu thống kê: Đối với các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ sử dụng biểu mẫu ký hiệu ĐH; đối với các cao đẳng sư phạm và cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên sử dụng biểu mẫu ký hiệu CĐ; đối với các trường trung cấp sư phạm và trung cấp có ngành đào tạo giáo viên sử dụng biểu mẫu ký hiệu TC (tải biểu mẫu từ hệ thống EMIS). Khi nhập xong số liệu tại các biểu sử dụng chức năng nộp dữ liệu lên cấp trên để gửi số liệu về Bộ.

- Cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin, số liệu theo các biểu mẫu vào hệ thống thông tin quản lý giáo dục trực tuyến - EMIS online trên trang thông tin điện tử http://vnemis.edu.vn/EMIS.

- Các đại học phải chỉ đạo, đôn đốc các trường thành viên, các khoa trực thuộc thực hiện báo cáo thống kê và gửi về Bộ theo đúng thời hạn.

- Báo cáo thống kê năm học 2017-2018 được thực hiện và gửi đồng thời theo hai hình thức:

+ Tệp dữ liệu báo cáo cập nhật và nộp trực tiếp (online) trên hệ thống phần mềm EMIS.

+ Báo cáo bản in đầy đủ biểu mẫu thống kê quy định, đảm bảo khớp đúng với số liệu trên hệ thống EMIS và được Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu.

- Thời hạn nộp báo cáo trước ngày 10/01/2018, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phòng Thống kê, Văn phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đề nghị các cơ sở đào tạo triển khai thực hiện và nộp báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời hạn quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc có thể liên hệ theo số điện thoại: (024) 38694075 - 38683247 và email: dtvan@moet.gov.vn, ndhien@moet.gov.vn.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b
áo cáo);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW 
 (để phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Các bộ, ngành có CSĐT trực thuộc
 (để phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Các vụ GDĐH, KHTC (để phối hợp);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG(Đã ký)


Phạm Mạnh Hùng

 

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM