Thứ bảy, ngày 10/12/2022, 17:46:28
Đào tạo
Chương trình Tiên tiến

Mục tiêu chính của CTTT trong ĐHQG-HCM hướng đến: trên cơ sở mục tiêu tổng quát đề án là “Triển khai thực hiện một số chương trình tiên tiến đào tạo trình độ đại học nhằm tạo điều kiện để xây dựng và phát triển một số ngành đào tạo, khoa, trường đại học mạnh đạt chuẩn khu vực và đẳng cấp quốc tế; góp phần nâng cao chất lượng và triển khai các chương trình đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam; phấn đấu đến năm 2020 có một số trường đại học của Việt Nam được xếp hạng trong số 200 trường đại học hàng đầu thế giới”. ĐHQG-HCM xác định mục tiêu chính của CTTT:

-  Xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận với trình độ của các trường đại học tiên tiến trên thế giới. Sau khi đào tạo thí điểm xong, chương trình đào tạo này sẽ được hoàn thiện để trở thành chương trình chuẩn tiên tiến về đào tạo ở ngành học tương ứng, cùng với các chương trình khác để dần hình thành chương trình đạt chuẩn quốc tế. Ngoài ra, việc áp dụng thành công mô hình đào tạo này sẽ là cơ sở để đảm bảo tính liên thông để có thể xây dựng được chương trình đào tạo sau đại học tiên tiến.

-  Tạo điều kiện giao lưu và hội nhập trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở đó, một mặt trình độ cán bộ quản lý và cán bộ giảng dạy được nâng cao, cập nhật với trình độ của thế giới; mặt khác sinh viên tốt nghiệp có trình độ chuyên môn và tay nghề, có trình độ ngoại ngữ để phát huy được khả năng và đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

-  Đào tạo được cán bộ quản lý giáo dục đại học, bồi dưỡng đạt chuẩn khu vực và quốc tế, đáp ứng được yêu cầu mới của công tác quản lý trong các trường đại học ở Việt Nam.

-  Đào tạo được giảng viên đại học đạt chuẩn khu vực và quốc tế; 100% số giảng viên giảng dạy lý thuyết trong các chương trình tiên tiến đạt trình độ tiến sĩ.

-  Xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu hiện đại tạo tiền đề khai thác đề tài, dự án và hợp tác đào tạo.

Những thuận lợi cơ bản khi triển khai các CTTT trong ĐHQG-HCM:

-  Chia sẻ nguồn lực từ CSVC đến đội ngũ CBGD đặc biệt cán bộ mời giảng từ trường đối tác.

-  Kinh nghiệm từ triển khai các chương trình chất lượng cao, chương trình tài năng.

-  Từ năm 2009, ĐHQG-HCM triển khai đề án xây dựng theo mô hình CDIO

-  Tiến hành kiểm định cơ sở giáo dục và kiểm định chương trình giáo dục theo chuẩn AUN, ABET.

-  Mẫu phôi văn bằng cho chương trình tiên tiến.

-  Có nhiều chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh.

-  Có nhiều chương trình gắn kết với doanh nghiệp.

 

 

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM